ГРАЃАНСКИ АКТИВАТОР

ПРИРАЧНИК ЗА ПОПИС НА ДРВЈА
ноември 3, 2016
НИ СНЕМУВА ДРВЈА
ноември 3, 2016

ГРАЃАНСКИ АКТИВАТОР

Овој прирачник служи за да ги охрабри граѓаните да ги побараат и остварат своите права и слободи во општеството. Погледнете ги искуствата на активистите на разни полиња и во различни временски контексти, проучете ги тактитиките на ненасилен отпор и институционална борба во остварување на вашите заложби.
screen-shot-2016-11-03-at-10-04-24-am