НОВИТЕ УЛИЦИ ВО СКОПЈЕ

НИ СНЕМУВА ДРВЈА
ноември 3, 2016
CommonS(ense) – Проекција на филмови
ноември 7, 2017

НОВИТЕ УЛИЦИ ВО СКОПЈЕ

„Новите улици во Скопје” е теренска анализа на Плоштад Слобода за практиките при реновирање на улиците од страна на О. Центар, Карпош и Град Скопје. Анализирани се просторите за пешаци и велосипедисти, безбедноста, функционалноста и зеленилото пред и по реновирањето на предметните улици.